Onze

REPARATIE VOORWAARDEN

Reparatievoorwaarden:

De hieronder staande voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op reparaties van huishoudelijke apparaten waarvoor reparatie door een monteur van HRD bij u als consument thuis plaatsvindt.

Art 1. Aan de consument zal na een aanvraag van een reparatie verzoek zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag per mail en/of telefonisch worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de monteur  zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen vijf werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art 2. Alvorens de reparatie wordt verricht, zal de monteur een diagnose uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak en hoe de reparatie moet plaats vinden. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de monteur schriftelijk worden vastgelegd.

Art 3. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren apparaat, indien redelijkerwijs mogelijk, worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd dan wel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art 4. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 3 bepaalde.

Artikel 5. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het apparaat in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de planning of door de monteur met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. Een herhalingsbezoek zal als regel binnen vijf werkdagen na de melding plaatsvinden. Voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijdtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Artikel 6. De consument ontvangt aan de hand van de werkbon naderhand een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening gaat per pin apparaat bij de monteur. Hiervoor kan in dient tegen afgifte van een reparatienota door middel van een éénmalige machtiging plaats te vinden.

Artikel 7. Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de nieuwe en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de monteur te overleggen.

 Artikel 8. Vervangen onderdelen stelt de monteur weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Artikel 9. De tarieven voor 2022 zijn: voorrijkosten € 29.50,– en het reparatietarief bedraagt € 7,40 per kwartier. Indien een afspraak binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt afgezegd wordt het voorrijkosten tarief in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen te zijn betaald. Afzeggingen buiten de 24 uur worden kosteloos geannuleerd.